ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Πολύ μεγάλη οικογένεια οπτικών εργαστηριακών οργάνων, που χρησιμοποιούνται από όλες ανεξαιρέτως τις επιστήμες.
Χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση στο εργαστήριο σε μεγέθυνση διαφόρων αντικείμενων.
Περιλαμβάνει πάρα πολλούς τύπους ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάζονται.
Π.χ. Βιολογικά μικροσκόπια εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιολογίας, Μεταλλουργικά μικροσκόπια εξυπηρετούν την μεταλλουργία, Χειρουργικά μικροσκόπια εξυπηρετούν τις χειρουργικές επεμβάσεις κ.λ.π.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Ο πρώτος διαχωρισμός, αφορά τις ανάγκες παρατηρήσεων. Διακρίνονται δύο μεγάλες ομάδες:
Α. Τα μικροσκόπια
Β. Τα στερεοσκόπια ή στερεομικροσκόπια.

Α. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Τα μικροσκόπια κατασκευάζονται για την παρατήρηση εμμόρφων στοιχείων μη διακριτών δια γυμνού οφθαλμού.
Άρα τα μικροσκόπια κατασκευάζονται για μεγάλες μεγεθύνσεις.
Από 25Χ έως 2.000Χ ή και μεγαλύτερες.
Κάθε οπτικό μικροσκόπιο περιλαμβάνει απαραιτήτως 6 βασικά τμήματα (βαθμίδες)
1. Το σώμα του μικροσκοπίου
2. Το σύστημα φωτισμού
3. Την τράπεζα παρασκευασμάτων
4. Τον φορέα αντικειμενικών φακών
5. Την προσοφθάλμια κεφαλή
6. Τους φακούς.
Ειδικά εξαρτήματα και βαθμίδες για απολύτως εξειδικευμένες παρατηρήσεις, δεν αναφέρονται εδώ.

Σημείωση
Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις κυριότερες κατηγορίες των εργαστηριακών μικροσκοπίων.
Ο διαχωρισμός αυτός έχει απόλυτη σχέση με την ειδική χρήση για την οποία το όργανο είναι κατασκευασμένο. Έτσι διακρίνουμε:
Τα Βιολογικά μικροσκόπια, τα Ανάστροφα μικροσκόπια, τα μικροσκόπια Ανοσοφθορισμού, τα Μεταλλουργικά μικροσκόπια,τα Πολωτικά μικροσκόπια, τα Χειρουργικά μικροσκόπια κ.α,

1. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
Το σώμα των μικροσκοπίων κατασκευάζεται από βαρύ κράμα αλουμινίου και είναι πάντα βαμμένο με ανθεκτική βαφή. Η βάσις περιλαμβάνει συνήθως το ηλεκτρικό τροφοδοτικό, για την τροφοδοσία της ηλεκτρικής λυχνίας φωτισμού και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά του.

2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο φωτισμός του μικροσκοπίου είναι πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση.
Οι κατασκευαστές προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τον φωτισμό χρησιμοποιώντας χίλιους δύο τρόπους για το καλλίτερο φωτιστικό αποτέλεσμα.
Τελικός στόχος είναι η δημιουργία καθαρής και λεπτής φωτεινής δέσμης η οποία να εστιάζει ακριβώς στο άκρο του αντικειμενικού φακού.
Η φωτεινή αυτή δέσμη, πρέπει να είναι ομοιογενής και απαλλαγμένη χρωματικών σφαλμάτων. Υπάρχουν πολλοί τύποι συστημάτων φωτισμού, ανάλογα με τον κατασκευαστή και το πόσο σοβαρό είναι το κάθε μικροσκόπιο.
Ακούμε π.χ. ότι ο φωτισμός του συγκεκριμένου μικροσκοπίου είναι κατά Kohler ή κατά ΑΒΒΕ ή κατά………
Γενικώς το σύστημα φωτισμού περιλαμβάνει την ηλεκτρική λυχνία ορατού φωτός (σήμερα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι λυχνίες αλογόνου χαμηλής τάσεως), ένα σύστημα κατευθύνσεως της φωτεινής δέσμης, διάφορα εξαρτήματα οπτικών συμπυκνωτών, οπτικά διαφράγματα (ίριδες) και οπτικά φίλτρα αποκοπής.
Όλα αυτά ισχύουν για την μεγάλη ομάδα των αποκαλούμενων
Βιολογικών μικροσκοπίων, στα οποία παρατηρούμε βιολογικά παρασκευάσματα, τα οποία είναι στρωμένα πάνω σε διαφανείς γυάλινες αντικειμενοφόρες πλάκες, οπότε ο φωτισμός διέρχεται μέσω των φακών και του παρατηρούμενου παρασκευάσματος, και λέμε ότι έχουμε διερχόμενο φωτισμό.
Υπάρχουν και άλλοι φωτισμοί όπως ο προσπίπτων φωτισμός (όταν παρατηρούμε αδιαφανή στοιχεία) ο φωτισμός μέσω πεπολωμένου φωτός, ο ψυχρός φωτισμός κ.α.

3. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Είναι το εξάρτημα εκείνο στο οποίο τοποθετείται το προς παρατήρηση παρασκεύασμα.
Είναι μεταλλική, σχήματος παραλληλόγραμμου, πάντα βαμμένη με μαύρο χρώμα.
Στα απλά εκπαιδευτικά μικροσκόπια, η τράπεζα είναι απλή παραλληλόγραμμη πλάκα.Στα σύνθετα μικροσκόπια, η τράπεζα είναι διπλή, με το κάτω τμήμα σταθερό, ενώ το επάνω κινείται ως προς τους Χ-Υ άξονες με την βοήθεια δύο βερνιέρων. Σε δύο χαραγμένες άντιγες ο χρήστης μπορεί να κάνει και ακριβείς μετρήσεις.
Αυτή ονομάζεται διπλή σταυροτράπεζα παρασκευασμάτων.
Τέλος η τράπεζα διαθέτει εύχρηστο σύστημα συγκράτησης των παρασκευασμάτων με ελατηριωτό άγκιστρο.
Η εστίαση του μικροσκοπίου, επιτυγχάνεται με την κατακόρυφη κίνηση της τράπεζας, με τους δύο αμφίπλευρα τοποθετημένους βερνιέρους.
Στα πολύ απλά εκπαιδευτικά μικροσκόπια, οι βερνιέροι είναι απλοί και η εστίαση είναι αδρή. Στα κανονικά μικροσκόπια, οι βερνιέροι είναι διπλοί, ομόκεντροι οπότε η εστίαση είναι αδρή και μικρομετρική. Η τράπεζα έχει ανώτατο σημείο τερματισμού για την προστασία φακών και παρασκευασμάτων.

4.      Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ
Βρίσκεται ακριβώς πάνω από την τράπεζα παρασκευασμάτων.
Είναι στρογγυλός μεταλλικός δακτύλιος που διαθέτει σύστημα περιστροφής ως προς το κέντρο του.
Περιφερειακά έχει τρύπες με σπείρωμα όπου βιδώνονται οι αντικειμενικοί φακοί.
Το σπείρωμα Διεθνώς είναι κατά DIN και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικροσκόπιο δέχεται οποιονδήποτε αντικειμενικό φακό άλλου κατασκευαστή.
Ανάλογα με το μικροσκόπιο ο φορέας δέχεται 3 ή 4 ή 5 αντικειμενικούς φακούς.
Ο φορέας περιστρεφόμενος φέρει σε θέση παρατήρησης τον επιθυμητό φακό, όπου και ασφαλίζει.

5.      Η ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ
Είναι η τελευταία βαθμίδα μεταφοράς του οπτικού σήματος, πριν από το μάτι του παρατηρητού.
Κατασκευάζεται πάντοτε με κλίση 45° ως προς τον άξονα του μικροσκοπίου.
Η κλίση αυτή επιτρέπει την άνετη θέση του παρατηρητού.
Η προσοφθάλμια κεφαλή μπορεί να είναι μονοφθάλμια, διοφθάλμια ή τριοφθάλμια.
Μονοφθάλμια κεφαλή χρησιμοποιείται στα μικρά εκπαιδευτικά μικροσκόπια.
Η διοφθάλμια κεφαλή είναι απαραίτητη στα κοινά και στα ακριβά μικροσκόπια. Έχει κλίση 45° περιστρέφεται κατά 360° , ρυθμίζει τόσον την κορική απόσταση, όσον και την ανισομετρία του παρατηρητού.
Στην τριοφθάλμια κεφαλή απλά προστίθεται μία ακόμη θέσις, η οποία προορίζεται για φωτογραφική εξάρτηση, ή για έγχρωμη CCD κάμερα η οποία οδηγεί το οπτικό σήμα σε έγχρωμο παρακολουθητή εικόνας (monitor) ή σε Video προβολέα ή σε Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία.

6.      ΟΙ ΦΑΚΟΙ
Είναι το πλέον σοβαρό εξάρτημα του μικροσκοπίου.
Έρευνες χωρίς τέλος προσπαθούν να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα και την απόδοση των φακών.
Έχουν κατά καιρούς κατασκευασθεί διάφοροι τύποι φακών.
Οι φακοί των μικροσκοπίων είναι κρυστάλλινοι. ( υπάρχουν βέβαια και πλαστικοί φθηνοί )
Διακρίνονται σε προσοφθάλμιους ( αυτοί πού βρίσκονται κοντά στο μάτι του παρατηρητού ) και σε αντικειμενικούς ( αυτοί πού βρίσκονται κοντά στο παρατηρούμενο αντικείμενο ).
Διακρίνονται σε κοινούς και ειδικούς
Σημειώνεται εδώ ότι σήμερα όλοι οι φακοί είναι ευρέως οπτικού πεδίου ( WIDE FIELD ) .Ο κοινός φακός είναι αχρωματικός, απαλλαγμένος από σφαιρικά και άλλα οπτικά σφάλματα.
Στη πολύ μεγάλη ομάδα των ειδικών φακών αναφέρονται εδώ μερικοί μόνον τύποι.
Έτσι κατασκευάζονται:
Επίπεδοι φακοί ( PLAN ), ημιεπίπεδοι φακοί ( SEMI-PLAN ), φακοί αντιθέσεως φάσεων ( FACE CONTRAST PLAN ), φακοί μεγάλης αποστάσεως ( LONG DISTANCE WORKING PLAN ), ειδικοί μικρομετρικοί φακοί, φακοί διορθωμένοι στο άπειρο, φακοί αποχρωματικοί ( APO ), φακοί NEBRASKY, φακοί φθορισμού ( FLUO ) κλπ, κλπ.

Σοβαρή παρατήρηση:
Οποιαδήποτε προσπάθεια μετάφρασης στην Ελληνική των όρων αυτών, στερείται σοβαρότητος.
Σήμερα τα εργοστάσια κατασκευής έχουν τυποποιήσει τις εξής
μεγεθύνσεις:
Προσοφθάλμιοι φακοί
5Χ – 10Χ – 12.5Χ – 15Χ – 16Χ – 20Χ
Αντικειμενικοί φακοί:
2.5Χ – 4Χ – 10Χ – 20Χ – 25Χ – 40Χ – 100Χ
(Δεν αναφερόμαστε εδώ σε ειδικές κατασκευές)

Β. ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ
Τα στερεοσκόπια κατασκευάζονται για την παρατήρηση εμμόρφων στοιχείων, διακριτών δια γυμνού οφθαλμού. Άρα τα στερεοσκόπια κατασκευάζονται για μικρές μεγεθύνσεις από 4Χ έως 200Χ.
Άλλη σοβαρή διαφορά μεταξύ μικροσκοπίων και στερεοσκοπίων είναι η στερεοσκοπική εικόνα των Στερεοσκοπίων, η οποία επιτυγχάνεται με την ύπαρξη ζεύγους αντικειμενικών φακών.
Η εικόνα δηλαδή στο στερεοσκόπιο εμφανίζεται ως <<στερεοσκοπική >>
Στα μικροσκόπια ο αντικειμενικός φακός είναι πάντα ένας.
Η εικόνα είναι πάντα ορθή.
Διακρίνουμε:
Α. Τα απλά στερεοσκόπια με σταθερή μεγέθυνση π.χ. 30Χ
Κυρίως για εκπαιδευτική χρήση και όχι μόνον.
Β. Τα στερεοσκόπια Zoom,. στα οποία η μεγέθυνση έχει συνεχή μεταβολή σύμφωνα με την επιθυμία του παρατηρητού π.χ. από 7Χ – 120Χ.
Το σώμα του στερεοσκοπίου κατασκευάζεται από βαρύ κράμα αλουμινίου και βάφεται με ισχυρή βαφή φούρνου.

Φωτισμός
Ο καλός φωτισμός είναι πολύ μεγάλης σημασίας και είναι πάντα διπλός.
Και διερχόμενος και προσπίπτων. Ο λόγος είναι ότι στο στερεοσκόπιο γίνεται παρατήρηση και διαφανών και αδιαφανών σωμάτων.
Στην μεγάλη πλειονότητα το στερεοσκόπιο φωτίζεται με ορατό φως από απλή λυχνία αλογόνου χαμηλής τάσης. Για ειδικές απαιτήσεις χρησιμοποιείται ειδικός φωτισμός όπως ο ψυχρός με οπτικές ίνες, το πεπολωμένο φώς κ.α.

Η προσοφθάλμια κεφαλή
Είναι πάντα διοφθάλμια (μιλάμε για στερεοσκοπική παρατήρηση) ή τριοφθάλμια.
Η κεφαλή έχει κλίση 45° ως προς τον άξονα του οργάνου.
Και εδώ, όπως και στα μικροσκόπια υπάρχει ρύθμιση και της κορικής απόστασης ως επίσης και της ανισομετρίας του παρατηρητού.
Ο τρίτος σωλήνας (στην τριοφθάλμια ) προορίζεται για φωτογραφική χρήση, CCD camera κλπ.

Φακοί
Οι προσοφθάλμιοι φακοί είναι πάντα ευρέως οπτικού πεδίου, συνήθως 18 – 22 mm με μεγέθυνση 10Χ, 16Χ, 20Χ.
Ειδική κατασκευή προσοφθαλμίου φακού είναι φακός με μικρόμετρο για μετρήσεις ακριβείας.
Ο αντικειμενικός φακός (ανεφέρθη ήδη ότι πάντα είναι ζεύγος) είναι ειδικής κατασκευής με ρυθμιζόμενη μεγέθυνση συνήθως από 4Χ έως 10Χ.
Η ρύθμιση της μεγέθυνσης του αντικειμενικού φακού γίνεται με δύο αμφίπλευρα του οργάνου τοποθετημένους βερνιέρους.

Εποπτικό μικρομετρικό μικροσκόπιο model XC-100L
Measuring microscope model XC - 100L

Πολύ εποπτικό όργανο κατάλληλο για μικρομετρικές μετρήσεις στο Σχολικό εργαστήριο.
Για την παρατήρηση και μέτρηση μικρών αντικειμένων, με πάντα σταθερή μεγέθυνση 100Χ
Ο προσοφθάλμιος φακός του 10Χ είναι ειδικός εφοδιασμένος με μικρομετρική κλίμακα για μετρήσεις ακριβείας.
Διαθέτει δύο βερνιέρους για την εστίαση και αυτόνομο φωτισμό.
BI.005.0
Μονοφθάλμιο μικροσκόπιο model XSP-116L
Monocular microscope

Απλό οπτικό μικροσκόπιο, κατάλληλο για Σχολικό εργαστήριο.
Στιβαρής κατασκευής από κράμα αλουμινίου.
Διαθέτει έναν προσοφθάλμιο κοινό φακό 10Χ ή 16Χ
Διαθέτει τρεις αντικειμενικούς φακούς κοινούς 4Χ, 10Χ, 40Χ
Διαθέτει αδρή εστίαση και απλή τράπεζα παρασκευασμάτων.
Επίσης απλό συμπυκνωτή τύπου περιστρεφομένου δίσκου. Ο φωτισμός του γίνεται με ηλεκτρική λυχνία 230VAC
BI.005.1
Μονοφθάλμιο μικροσκόπιο model 36AXL
monocular microscope model 36XAL.

Απλό οπτικό μικροσκόπιο, κατάλληλο για Σχολικό εργαστήριο.
Στιβαρής κατασκευής από κράμα αλουμινίου.
Διαθέτει έναν προσοφθάλμιο κοινό φακό 10Χ ή 16Χ
Διαθέτει τρεις αντικειμενικούς φακούς κοινούς 4Χ, 10Χ, 40Χ
Διαθέτει αδρή εστίαση και απλή τράπεζα παρασκευασμάτων.
Επίσης απλό συμπυκνωτή τύπου περιστρεφομένου δίσκου. Ο φωτισμός του γίνεται με ηλεκτρική λυχνία 230VAC
ΒΙ.005.2
Μονοφθάλμιο μικροσκόπιο model XSP-110
Monocular microscope model XSP-110

Είναι επίσης σύγχρονο οπτικό εκπαιδευτικό μικροσκόπιο
Στιβαρής κατασκευής από βαρύ κράμα αλουμινίου.
Διαθέτει έναν προσοφθάλμιο φακό 10Χ ή 16Χ.
Διαθέτει τρεις αντικειμενικούς φακούς 4Χ, 10Χ, 40Χ.
Διαθέτει και μικρομετρική και αδρή εστίαση.
Απλή τράπεζα παρασκευασμάτων και συμπυκνωτή περιστρεφομένου δίσκου
Τροφοδοσία 230VAC - 50Hz.
ΒΙ 005.1
Διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο model L-1100
Binocular laboratoty microscope model L-1100

Εργαστηριακό μικροσκόπιο απολύτως σύγχρονης τεχνολογίας, πολύ βαρειάς κατασκευής και πολύ απλό στη χρήση.
Εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό τροφοδοτικό για την επιθυμητή ρύθμιση της φωτεινότητας της λυχνίας αλογόνου 6 - 20W.
Με διπλή σταυροτράπεζα διαστάσεων 135Χ135 mm.
Έχει αδρή και μικρομετρική εστίαση με τους δύο αμφίπλευρα τοποθετημένους ομόκεντρους βερνιέρους.
Με σύγχρονο συμπυκνωτή ΑΒΒΕ με αριθμητικό άνοιγμα Ν.Α. 1.25 Φέρει ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10Χ ευρέως πεδίου και τέσσερες αντικειμενικούς 4Χ, 10Χ, 40Χ, 100Χ, ευρέως πεδίου.
ΒΙ 010.0
Στερεοσκόπιο απλό model PXS - 1040
Simple stereoscope model PXS - 1040

Εποπτικό όργανο απολύτως σύγχρονης κατασκευής, από βαρύ κράμα αλουμινίου, ειδικό για το Σχολικό εργαστήριο.
Διαθέτει δύο σταθερές μεγεθύνσεις 20Χ και 40Χ.
Διαθέτει διπλό φωτισμό και προσπίπτοντα και διερχόμενο.
Φακοί προσοφθάλμιοι 10Χ ευρέως πεδίου.
Εστίαση με τους δύο αμφίπλευρα τοποθετημένους βερνιέρους.
Τροφοδοσία 230VAC - 50Hz
ΒΙ 010.X
Εργαστηριακό Στερεοσκόπιο Ζoom model SQF-D
Zoom Stereomicroscope model SQF-D

Σύγχρονο εργαστηριακό στερεοσκόπιο, που καλύπτει όλες τις ανάγκες οποιουδήποτε εργαστηρίου.
Δίδει εικόνα ορθή, με πολύ υψηλή ευκρίνεια, πολύ υψηλή φωτεινότητα, απαλλαγμένη από χρωματικά σφάλματα. Προσοφθάλμια διοφθάλμια κεφαλή υπό γωνία 45ο στην οποία ρυθμίζεται τόσον η κορική απόσταση όσον και η ανισομετρία του παρατηρητή.
Ένα ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10Χ ευρέως πεδίου
Αντικειμενικός φακός ΖΟΟΜ απολύτως σύγχρονης τεχνολογίας.
Φωτισμός διπλός και διερχόμενος και προσπίπτων.
Δυνατότης συνολικής μεγέθυνσης από 7Χ έως 200Χ
Τροφοδοσία 230VAC - 50Hz
Συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο κατασκευής και χειριστού στην Ελληνική.

Model SQF-D
Σημείωση
Διατίθεται και ο τύπος SQF-E, με τριοφθάλμια προσοφθάλμια κεφαλή, στην οποία προσαρμόζεται
φωτογραφικό σύστημα και ψηφιακή έγχρωμη κάμερα για σύνδεση με Η/Υ κλπ.
BI.015.0
Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα model MC-1
Multifunctional CCD camera model MC-1


Ειδικά σχεδιασμένη για χρήση στην εκπαίδευση..
Προσαρμόζεται σε όλα τα μικροσκόπια - στερεοσκόπια και προβάλει την εικόνα σε οθόνη τοίχου, σε Η/Υ, σε έγχρωμο παρακολουθητή εικόνας ( monitor ), σε VIDEO προβολέα, ακόμη και σε κοινή τηλεόραση.
Πολύ απλή λειτουργία με υψηλή ευκρίνεια με ζωντανά χρώματα.
ΒΙ. 020.X
Microscope slides

Είναι γυάλινες διαφανείς πλάκες με σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου διαστάσεων 76Χ26mm και πάχους 1mm περίπου.
Επάνω στις αντικειμενοφόρες με διάφορες τεχνικές στρώνεται το παρασκεύασμα, πριν τοποθετηθεί στο μικροσκόπιο για παρατήρηση.
Κατασκευάζονται διάφοροι τύποι όπως:
Απλές με άκρα τροχισμένα ή ατρόχιστα.
Απλές με ένα ή δύο εσμυρίσματα γραφής με ένα ή και δύο βυθίσματα. Ειδικές για ανοσολογία κλπ κλπ
ΒΙ 021.0
Καλυπτρίδες
Cover glass

Είναι γυάλινα πλακίδια από πολύ καθαρό γυαλί, διαστάσεων 24Χ24mm, πάχους 0.15mm.
Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των παρασκευασμάτων που είναι στρωμένα πάνω στις αντικειμενοφόρες πλάκες.
Κυκλοφορούν σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.
ΒΙ 030.0
Λαβίδα ανατομική
Forcep

Ατσάλινη ανοξείδωτη λαβίδα, χρήσιμη για την συλλογή και μεταφορά μικροαντικειμένων στο Σχολικό εργαστήριο.
Τα άκρα της μπορεί να είναι διαμορφωμένα αιχμηρά, πεπλατυσμένα, καμπυλωτά κλπ.
Διατίθενται σε μήκη 12, 14, 16, 20 cm
ΒΙ 040.0
Νυστέρι ανατομίας σταθερό
Lancet, fixed blade

Είναι νυστέρι από κράμα νικελίου με σταθερά προσαρμοσμένη λεπίδα μήκους 50mm
Υπάρχουν και απλά μιάς χρήσης πλαστικά με ατσάλινη λεπίδα.
ΒΙ 041.0
Νυστέρι ανατομίας με ανταλλακτικά
Lancet, disposable blades

Είναι επίσης νυστέρι από κράμα νικελίου, με αποσπώμενες λεπίδες πού αντικαθίστανται.
Οι ανταλλακτικές λεπίδες διατίθενται χωριστά και έχουν διάφορα σχήματα.
ΒΙ 050.0
Ψαλιδάκι ανατομικό Scissor

Ανατομικό ψαλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι
μήκους 12 - 16 cm
Τα άκρα του μπορεί να είναι κυρτά ή ευθεία.
ΒΙ 060.0
Ανατομική βελόνη
Needle

Βελόνη από ανοξείδωτο ατσάλι με ή χωρίς λαβή,
συνολικού μήκους 13 cm.
ΒΙ.080.Χ
Τριβλία Petri
Petri culture dish

Είναι στρογγυλά δοχεία από γυαλί PYREX με καπάκι.
Πολύ χρήσιμα στο χημικό εργαστήριο για καλλιέργειες και όχι μόνον.
Διατίθενται σε διαμέτρους 60 - 75 - 90 - 100 - 120 - 150cm Υπάρχουν και πλαστικά μιάς χρήσης.
ΒΙ 090.0
Κασετίνα εργαλείων μικροσκοπίας (Ανατομικό σετ)
Dissecting tools set

Πλαστική θήκη που περιέχει επτά ανατομικά εργαλεία, χρήσιμα για την παρασκευή μικροσκοπικών παρασκευασμάτων.
ΒΙ 100.0
Κλίβανος επώασης model DHG-9023
Laboratory Incubator model DHG-9023

Ψηφιακός εργαστηριακός επωαστικός κλίβανος κατάλληλος για την επώαση βακτηριδίων, καλλιέργειες ιστών, αντιδράσεις ενζύμων και γενικά επωάσεις που απαιτούν υψηλή σταθερότητα χαμηλής θερμοκρασίας από περιβάλλον μέχρι +65oC
Απολύτως σύγχρονης τεχνολογίας, βαρειάς κατασκευής.
Λειτουργεί με εσωτερικό σύστημα κυκλοφορίας αέρα. Με κάδο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαθέτει ψηφιακό θερμοστάτη υψηλής ακριβείας.
Επίσης ψηφιακό θερμόμετρο με ακρίβεια 0.1oC
Έχει βαρειά πόρτα με διπλά κρύσταλλα ασφαλείας.
Έλεγχος θερμοκρασίας από περιβάλλον μέχρι +90οC
Χωρητικότης 25 Litr. Τροφοδοσία 230VAC - 50Hz
Διαθέτει δύο ανοξείδωτα ράφια μεταβλητού ύψους.
Συνοδεύεται με εγχειρίδιο κατασκευής και χειριστού στην Ελληνική.
ΒΙ 100.1
Κλίβανος αποστείρωσης model DHG-9023A
Laboratory oven model DHG-9023A

Ψηφιακός εργαστηριακός κλίβανος γενικής χρήσης, πολύ χρήσιμος στο Σχολικό εργαστήριο.
Απολύτως σύγχρονης τεχνολογίας, βαρειάς κατασκευής.
Λειτουργεί με εσωτερικό σύστημα κυκλοφορίας αέρα.
Ο κάδος του κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαθέτει ψηφιακό θερμοστάτη υψηλής ακριβείας.
Επίσης ψηφιακό θερμόμετρο με υψηλή φωτεινότητα.
Έχει βαρειά πόρτα με διπλά κρύσταλλα ασφαλείας.
Έλεγχος θερμοκρασίας, από περιβάλλον μέχρι +200οC
Χωρητικότης 25 Litr. Τροφοδοσία 230 VAC-50Hz
Διαθέτει δύο ανοξείδωτα ράφια μεταβλητού ύψους.
Συνοδεύεται με εγχειρίδιο κατασκευής και χειρισμού στην Ελληνική.
ΒΙ 110.0
Υδατόλουτρο model DK-8A
Water bath model DK-8A

Είναι σύγχρονο ψηφιακό εργαστηριακό υδατόλουτρο.
Κατασκευασμένο από χάλυβα και διαθέτει κάδο και καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο ψηφιακός του θερμοστάτης επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού.
Το ψηφιακό του θερμόμετρο έχει υψηλή φωτεινότητα και ακρίβεια 0.1οC
Διατίθενται δύο τύποι με χωρητικότητα 10 και 23 Λίτρα.
Τάση λειτουργίας 230VAC - 50Hz
Κατανάλωση 800 W
Εναλλακτικά διαθέτει και αντλία για έσω και έξω κυκλοφορία.
ΒΙ 120.0
Ηλεκτρικός θερμαντήρας με αναδευτήρα
(θερμοκυκλοφορητής)

ΒΙ 125.0
Θερμαινόμενος Μαγνητικός αναδευτήρας
model 86-2
Magnetic stirrer model 86-2

Σύγχρονος αναδευτήρας κατάλληλος για την ομογενή ανάδευση διαφόρων διαλυμάτων.
Διαθέτει μικρό ηλεκτρικό κινητήρα με ρυθμιζόμενες στροφές στον επάνω άξονα του οποίου είναι στερεωμένος ισχυρός πεταλοειδής μαγνήτης.
Η περιστροφή του εσωτερικού μαγνήτη περιστρέφει επάγωγικά και άλλο μικρό ευθύγραμμο μαγνήτη που τοποθετείταιμέσα στο γυάλινο δοχείο που περιέχει τα προς ανάδευση υγρά.
Προαιρετικά τα διαλύματα θερμαίνονται από ηλεκτρική αντίσταση ενσωματωμένη στην πλάκα του οργάνου. Συνοδεύεται με ορθοστάτη για τοποθέτηση θερμομέτρου κ.α.
Διαστάσεις πλάκας 130mm
Ρύθμιση ταχύτητας 0 - 1100 rpm
Ρύθμιση θερμοκρασίας έως + 350οC
Τροφοδοσία 230VAC - 50Hz
ΒΙ 130.0
Χύτρα ταχύτητας (Αυτόκαυστο)
Υγρός αποστειρωτικός κλίβανος
Autoclave

Σύγχρονος εργαστηριακός κλίβανος ατμού, πολύ απλός και απόλυτα ασφαλής για το
Σχολικό εργαστήριο.
Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, με καπάκι από βαρύ κράμα αλουμινίου.
Η παραγωγή ατμού γίνεται με την θέρμανση του νερού πού περιέχει ο κάδος, από ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση ισχύος.
Είναι εφοδιασμένος με μανόμετρο - θερμόμετρο πίεσης.
Επίσης με δύο μηχανικές βαλβίδες ασφαλείας.
ΒΙ 140.0
Χυμοποιητής (Μίξερ)

ΒΙ 200.0
Μόνιμα παρασκευάσματα μικροσκοπίας
Permanent microscope slides

Ξύλινη κασετίνα που περιέχει 100 μόνιμα μικροσκοπικά παρασκευάσματα, που καλύπτουν τις ανάγκες του Σχολικού εργαστηρίου
Αναλυτικά η σειρά περιλαμβάνει:

1 Δέρμα ερπετού
Skin reptile
2 Κυλινδρικό βλεφαριδωτό ψευδοπολίστιβο
Pseudostratified columnar ciliated
3 Φύλλο βαμβακιού
Cotton leaf
4 Νευρικός ιστός
Nerve tissue sec.
5 Μαλακός μυς C.S
Smooth muscles C.S
6 Δέρμα θηλαστικού
Skin mammal
7 Αυγό βατράχου
Frog egg simple cell Sec.
8 Μείωση στα φυτά Sec.
Μeiosis of plart Sec.
9 Ύδρα C.S
Hydra C.S
10 Ακρορίζιο
Monocot Stem root tip C.S
11 Βακτήρια τριών ειδών. Κηλίδα
Bacteri three types Smear
12 Αυγό βατράχου, φάση διάσχισης
Frog clevage Sag Sec
13 Ύδρα W.M
Hydra W.M
14 Σπλήνας από θηλαστικό
Spleen from Mammal Sec
15 Βλαστίδιο βατράχου
Frog blastula Sag Sec
16 Οισοφάγος θηλαστικού
Oesophagus Mammal
17 Κουκουνάρι νεαρό θηλικού πεύκου
Pinus Young Female Cone L.S
18 Στρόβιλος αρσενικού πεύκου
Pinus male strobilus
19 Πάγκρεας
Pancreas Sec
20 Κύστη
Bladder Sec
21 Παρέγχυμα
Parenchyma
22 Παχύ έντερο
Large intestine Sec
23 Κολλένγχυμα
Kollenchyma
24 Ξυλώδης ιστός
Xylem
25 Αρτήρια θηλαστικού
Artery mammal
26 Πευκογύρη
Pinus pollem
27 Φλοίωμα
Phloem
28 Μίσχος για επίδειξη της δομής του βλεφαριδικού αδένα
Stem to show lenticel
29 Ασπέργιλλος
Aspergillus
30 Ανθρώπινο αίμα, κηλίδα
Human blood Smear
31Τμήματα στόματος κουνουπιού W.M
House fly mouth parts W.M
32 Κύτταρο κινητικού νεύρου W.M
Motor nerve Cell W.M
33 Ταινία, ώριμη προγλωττίδα
Teania mature poglottid
34 Παραμύκιος σύζευξη
Paramecium conjugation
35 Παραμύκιος σε διάσχιση
Paramecium in fission
36 Γευστικοί κάλυκες
Raste bud sec (Rabbit)
37 Ανθηρίδιο βρύου L.S
Moss antheridral head L.S.
38 Lily Anther Sec.
39 Απλός πλακώδες επιθήλιο W.M
Simple squamous epithelium W.M.
40 Επιδερμίδα φύλλου Vicia Faba
Vicia Faba leaf epidermis
41 Ορχις
Testis Sec.
42 Ύδρα S.C, μέσω όρχεων
Hydra C.S through testis
43 Μίσχος δικοτυλήδονας L.S
Dicot. Stem L.S (Sunflower)
44 Πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο
Stratitied squamous epithelium
45 Πλασμόδεσμα
Plasmodesmus Sec
46 Πευκοβελόνα C.S
Pinus leaf C.S
47 Μίσχος Σικυούς (είδος καλοκυνθοειδούς) L.S
Cucurbita stem L.S
48 Μίτωση στα φυτά (ακρορίζιο κρεμμυδιού)
Plant mitosis Sec (Onion root tip)
49 Πνεύμονας θηλικού
Lung mammal
50 Κεφάλι μίσχου L.S
Stem tip L.S (Hydrilla Verticillata)
51 Καρδιακός μυς L.S
Cardiac muscle L.S
52 Ύδρα L.S
Hydra L.S
53 Πενικιλίνη W.M
Penicillium W.M

54 Μανιτάρι Caprinos
Coprinus mushroom
55 Βλεφαριδωτό επιθήλιο
Ciliated epithelium Sec
56 Σκελετικός μυς
Skeletal muscle
57 Ωοθήκη
Ovary Sec
58 Λεμφοζίδιο
Lymph node Sec.
59 Τμήματα στόματος σπιτικής μύγας W.M
Common mosquito female mouth parts W.M
60 Μίσχος δικοτυλήδονας ξυλόδες L.S
Woody Dicot Stem C.S
61 Στομάχι
Stomach Sec
62 Τένοντας L.S
Dense connective tissue (Tendon L.S)

63 Οστεοιηθύες δέρματος
Skin bony fish
64 Νεαρή ρίζα C.S
Young root tip C.S
65 Τaenia solium cysticerus W.m
66 Σκώληξ γήινος C.S
Earthworm C.S
67 Σπειροειδής σύζευξη W.M
Spirogyra conjugation W.M
68 Σπερματόζωο
Spermatozoa Smear
69 Χρωμοσώματα σαλιογόνων αδένων Δροσοφίλας W.M
Drosophila salivary gland chromosomes W.M
70 Νωτιαίος μυελός C.S
Spiral cord C.S
71 Νεφρό L.S
Kidney L.S
72 Τραχεία θηλικού
Trachea mammal
73 Μonocot. Stem C.S
Μonocot. Stem C.S
74 Μαλακός μυς W.M
Smooth muscle W.M
75 Χαλαρός συνδετικός ιστός
Areola connective tissue
76 Μίτωση στα ζώα (αυγό Ascaris)
Animal mitosis Sec (Ascaris egg)
77 Κεφάλη αρχέγονου βρύου
Moss Archegonial head L.S
78 Προθάλιο φτέρης
Fern prothalium
79 Πρωτόνημα βρύου
Moss Protonema
80 Ανάπτυξη της γύρης
Pollen germination
81 Φύλλα για στήμονες νεαρού εμβρύου
Capsilla young embryo Sec
82 Ωοθήκη κρίνου
Lily ovulary Sec
83Φύλλα για στήμονες γηραιού εμβρύου
Capsilla mature embryo Sec
84 Βρανχιόστομα Ερυγύος W.S
Winter Jasmine Leaf W.S
85 Μαγιά
Yeasts
86 Αίμα βάτραχου
Blood of frog Smear
87 Πλακώδες επιθήλιο από ανθρώπινο στόμα
Squamous epithelium scrapings from human mouth
88 Μίσχος του βαμβακιού
Stem of cotton
89 Γλώσσα (γάτα ή σκύλος)
Tongues L.S (cator dog) showing filiform papilae
90 Παραμήκιο W.M
Paramecium W.M
91 Cucurbita stem C.S
92 Χλαμυδομονάς W.M
Chlamydomonas W.M
93 Επιδερμίδα κρεμμυδιού W.M
Epidermis Onion W.M
94 Λειχήνα
Lichens Sec.
95 Β. Vein mammal
Vein mammal
96 Τμήματα στόματος μέλισσας
Honey - bee mouth parts W.M
97 Σκληρέγχυμα
Sclernchyma
98 Οπίσθιο πόδι μέλισσας
Honey bee third pair of Legs W.M
99 Ακρον ρίζας καλαμποκιού
Root Tip L.S (cron)
100 Ντ. Dicot. Stem C.S (Sunflwer)